top of page

                                      ISO CERIFICATION OF BULGARIAN COMPANIES

 

Do you want to implement an ISO standard management system in your company in order to offer constant quality, security and safety of the products and / or services you offer? Strengthen competitiveness, unify the work process, reduce costs and increase profits, eliminate inefficient business processes?

We assist Bulgarian companies in implementing all requirements of the European Union and international standards. Management systems can be applied in large and small enterprises and in all aspects of management: sales, advertising, design, financial activities, etc.

Our experienced consultants in building and implementing management systems, approach each case individually and according to the wishes and problems of the individual client.

We offer:


▪ Development and consulting in the implementation of Management Systems and Integrated Management Systems (IMS) according to international standards for:
Quality
Safety
Security
Environment
Social responsibility


• Maintenance of certified management systems


• Trainings for application of the requirements of the internationally recognized standards -with high efficiency and practical orientation


• Optimization of documentation


• Conducting internal audits

• Attendance during supervisory and recertification audits


Send your request for certification and one of our consultants will contact you as soon as possible to prepare an individual offer

 

                                               ISO СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ФИРМИ

 

Желаете ли да внедрите система на управление по ISO стандарт във Вашето предприятие, с което да предлагате постоянно качество, сигурност и безопасност на предлаганиете от Вас продукти и/или услуги? Да засилите конкурентноспособността, да унифицирате работния процес, да намалите разходите и да увеличите печалбата, да елиминирате нееефктвините бизнес-процеси?

 

Ние подпомагаме българските фирми в имплементирането изискванията на Европейския съюз и международните стандарти. Системите за управление могат да се прилагат в големи и малки предприятия и във всички аспекти на управление: продажби, реклама, проектиране, финансови дейности и др.


 

Нашите консултанти, с дългогодишен опит в изграждането и внедряване на системи за управление, подхождат във всеки един случай индивидуално и съобразно желанията и проблемите на конкретния клиент.

 

Предлагаме:

  • Разработване и консултиране при внедряване на Системи за Управление и Интегрирани Системи за Управление (ИСУ) по международните стандарти за:

Качество

Безопасност

Сигурност

Околна среда

Социална отговорност

 

  • Поддържане на сертифицирани системи за управление

 

  • Обучения за прилагане на изискванията на международно признатите стандарти - с висока ефективност и практическа насоченост.

 

  • Оптимизиране на документацията

 

  • Провеждане на вътрешни одити

 

  • Присъствие по време на надзорни и ресертификационни одити


    Изпратете Вашето запитване за сертифициране и наш консултант ще се свърже с Вас възможно най-скоро, за да изготви индивидуална оферта за Вас.

bottom of page